RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest

Alfamed Sławomir Wiśniewski, Księga rejestrowa Wojewody Mazowieckiego : 000000182857
REGON: 130206554, NIP: 569 100 25 52, Adres siedziby Administratora: 06-500 Mława, ul. Warszawska 40a
Adres do korespondencji: 06-500 Mława, ul. Warszawska 40a

i

Alfaclinic Sp. z o.o. , Księga rejestrowa Wojewody Mazowieckiego : 0000726208
REGON: 369881380, NIP: 525 274 61 21, Adres siedziby Administratora: ul. Gwiaździsta 15A/59, 01-651 Warszawa
Adres do korespondencji: 06-500 Mława, ul. Warszawska 40a

Adres siedziby Administratora: 06-500 Mława, ul. Warszawska 40a
Adres do korespondencji: 06-500 Mława, ul. Warszawska 40a

4. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest diagnoza medyczna i leczenie, profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113 poz. 657 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666).

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą dostawcy:

a) usług zaopatrujących Alfamed Sławomir Wiśniewski i Alfaclinic Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Portowy ZOZ w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
c) osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
d) podmiotom upoważnionym z mocy prawa (w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia)

6. Pana / Pani dane osobowe mamy obowiązek przechowywania co do zasady przez co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa

a) Prawo pacjenta do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Zapis dotyczy tylko danych osobowych, prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, jest odrębnym prawem (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. ww. ustawy;
b) Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16. RODO);
c) Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
d) Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, podmiot leczniczy może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenia przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłaby istotnie utrudniać realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego);
e) Prawo Pacjenta do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych prze podmiot leczniczy, podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
f) Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) ) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych prze podmiot leczniczy, podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne. Jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Pana / Panią danych może skutkować odmową rejestracji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury. Podanie nr telefonu przez Pana /Panią jest dobrowolne, jednak jeśli nie zostanie on podany nie otrzyma Pan/ Pani od nas wiadomości o odwołanej wizycie.

9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość. Pani / Pana dane będą też profilowane w związku z zapewnieniem przez Nas najwyższej jakości usług. Dlatego w określonych sytuacjach, w tym przy wystawieniu skierowania będziemy przetwarzać dane osobowe związane ze świadczeniem usług za pomocą algorytmu wspomagającego osoby, przez które jesteś obsługiwany. Zapewniamy, że decyzje podejmuje zawsze bezpośrednio osoba udzielająca usługi. Jeżeli Pan / Pani będzie uważał, że algorytm mógł źle ocenić sytuację można skorzystać z prawa do podlegania wyłącznie ocenie człowieka, oraz poprosić nas o wyjaśnienie funkcjonowania algorytmu.

 

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close